Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Ц

  Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Відповідальний автор (який веде листування) гарантує, що робота ніде не публікувалася раніше та не знаходиться на розгляді до публікації в іншому виданні. Перелік авторів є повним і вичерпним. Усі автори ознайомлені з рукописом та будь-якими змінами до нього. У рукописі без посилання на джерела наведені ідеї, результати розробок та іншої творчої роботи тих і лише тих авторів, які наведені в переліку. Ідеї інших авторів супроводжуються посиланням на відповідні публікації (відсутній плагіат). Також публікації не містять державної, комерційної або будь-якої іншої таємниць. Всі особи та організації, за підтримки яких здійснено дану роботу, перелічені в розділі подяк. Невідповідність даним вимогам є грубим порушенням наукової етики та чинного законодавства. Редколегія та рецензенти не можуть нести відповідальності за порушення цих умов. Усю цивільну, кримінальну та будь-яку іншу відповідальність бере на себе відповідальний автор та/або інші автори.

При формуванні тексту рукопису слід послуговуватися нормами наукового та технічного стилю відповідної мови в межах літературної лексики. Слід уникати діалектних і сленгових слів (словосполучень), навіть якщо вони прийняті серед спеціалістів певної організації або товариства. Оскільки Збірник приймає статті з різних галузей науки і техніки, всі абревіатури незалежно від розповсюдженості мають бути розшифровані. Мова має бути чіткою й зрозумілою. Слід уникати довгих речень і абзаців, а також образних висловлювань і переносних значень слів для не носіїв мови з рівнем володіння B. Слід уникати довгих виводів формул, що погіршує сприйняття тексту. Треба наводити лише початкові, кінцеві рівняння та окремі проміжні рівняння, що мають певну цінність. Низькоякісні, не читабельні рисунки, рисунки з деформованим шрифтом, завеликим або замалим масштабом є неповагою до читача.

Збірник знаходиться у відкритому доступі і може бути завантажений у будь-якій країні світу. Тому не допускається груба критика (не плутати з аналізом та рекомендаціями) державного устрою, релігійних переконань та політики будь-якої країни.

Вимоги до оформлення статей у науково-технічний збірник "Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки" Київського національного університету будівництва і архітектури До публікації приймаються оригінальні матеріали дослідницького та дискусійного характеру. Статті підлягають подвійному рецензуванню, у тому числі залученими редакцією незалежними фахівцями. Дописувачі передають видавцеві авторське право на тексти та письмові дозволи для відтворення рисунків і таблиць з неопублікованих раніше або захищених авторським правом матеріалів. Редакція дотримується етичних норм наукової публікації. Статті разом із іншими супроводжувальними документами, надані для публікації в збірнику обов'язково проходять процедуру попереднього розгляду. 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ СТАТТІ: 1.1. Вимоги до файла: файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc Мінімальний розмір статті: 10 тис. друкованих знаків без пробілів (min 0,25 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.). Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою «Продовження (закінчення) буде». На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку «Продовження (закінчення)» та вказують номер випуску видань, в якому надруковані попередні частини цього матеріалу. 1.2. Вимоги до формату та оформлення: 1) формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см; шрифт Times New Roman; колонтитули 1,3 см, абзацний відступ 0,5 см; розмір основного тексту 12, анотацій і літератури 11, міжрядковий інтервал 1 2) статтю (*.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів 3) назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту; в кириличних текстах − дублюють англійською (рядком нижче) 4) посилання у тексті статті − не більше п’яти в одному місці 5) в списку літератури – не менше 20 посилань (переважно на наукові статті та монографії) оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 - список літератури дублюють англійською мовою (References оформолюється згідно стандарту АРА); при використанні транслітерації, у дужках вказують мову оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian) - не використовують посилань на ГОСТи, загальнонаціональні стандарти та публікації не наукового змісту - посилаючись на інтернет-ресурс, дають повну назву та вихідні дані публікації - відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто якщо Ви використали 20 посилань, з них повинно бути не більше 6 на Ваші роботи) - відсоткове співвідношення посилань на іноземні джерела – не менше 60% (тобто якщо Ви використали 20 посилань, з них повинно бути не меньше 12 на іноземні джерела) 6) в кінці англомовних статей розміщують анотацію російською; в інших статтях – англійською 1.3. Структурування статті: Вихідні дані (шрифт Arial): назва рукопису (н/ж, розмір 14), ім’я та прізвище автора (курсив, розмір 12), місце роботи, поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID (розмір 10); якщо авторів декілька – зазначають цифровими зносками; залишають по 5 пустих рядків між верхнім полем аркуша, вихідними даними і основним текстом статті - назва статті – інформативна та коротка (рекомендовано до 10 слів) 1.4. Структурні підрозділи статті: - АНОТАЦІЯ (не менше 1800 знаків) – структура анотації аналогічна структурі статті, без використання скорочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті - КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів) - ВСТУП - МЕТА І МЕТОДИ - РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОЯСНЕННЯ - ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (потрібно також визначити перспективи подальших досліджень) - ЛІТЕРАТУРА (не менше 20 джерел, розміщених у порядку їх згадування в тексті статті) - REFERENСES - таблиці та рисунки розміщують після першого згадування про них, а великі (на повну ширину аркуша) − зверху або знизу сторінки (не розриваючи одночасно обидві колонки тексту) - ілюстрації – у форматах *.jpg, *.tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi 1.5. Оформлення статті: - пишуть прямо – цифри, грецькі букви, кирилицю, тригонометричні функції (tan, sin та ін.), усталені вирази (max, const та ін.), хімічні елементи; курсивом – англійські символи формул, римські цифри, номери експлікації; - між формулами, рисунками, таблицями і текстом залишають по 1 пустому рядку; - формули (розміром 12-9-7-16-12) набирають в Eq.3 або MathType 6.0 і центрують; нумерація – праворуч колонки; - таблиці і рисунки – не перевищують область друку аркуша; - скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» (Fig.) пишуть з великої букви (в назві – н/ж); текст на полі рисунків зводять до мінімуму, пояснення дають в підписах під рисунками. 2. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ Матеріали до збірника подаються до редакції одночасно. Стаття – через он-лайн систему, супровідні матеріали – на електронну адресу. До пакету супровідних документів входять: - Наукова рецензія (згідно наказу МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1.) для аспіранта і здобувача наукового ступеня кандидата наук – рецензія кандидата або доктора наук. Для докторанта і здобувача наукового ступеня доктора наук доктора наук. Для кандидата наук – кандидата наук, доцента або провідного фахівця. Прізвище рецензента вказується наприкінці статті і обов’язково друкується у Віснику. Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів печаткою. Стаття з підписом рецензента зберігається в редакції 2 роки. Основні пункти рецензії: «Робота ПІБ, назва, виконана згідно вимог ВАК України і рекомендується до друку як така, що містить в собі новизну в …. Рецензент: наукове звання, ступінь, місце роботи, ПІБ». Рецензент статті несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. - Рекомендація до друку (витяг з протоколу засідання кафедри / установи, де працює автор) - Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання, h-index (якщо є), місце роботи, адреса, посада. Контактні відомості: фото автора (*.jpg), мобільний телефон, e-mail, ідентифікатори ORCID та Scopus Author ID) 3. ПОДАЛЬША РОБОТА РЕДАКЦІЇ НАД СТАТТЕЮ Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам, та за наявності повного пакету документів, стаття передається на внутрішню рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку. Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику. При наявності у членів редколегії наукових редакторів за відповідними напрямками, запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доробку або виправлення. Редакційна колегія не несе відповідальність за зміст та авторство використаного матеріалу, але залишає за собою право не допустити статтю до друку в разі її невідповідності вищенаведеним вимогам. Матеріали до збірника подаються до редакції одночасно. Стаття – через он-лайн систему, супровідні матеріали – на електронну адресу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.