Про журнал

Галузь та проблематика

Внесений до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", наказ МОНУ 24.09.2020 р. № 1188.
Індексується в  Google Scholar, Index Copernicus International.

За тематикою збірник охоплює:

  • весь технологічний ланцюг систем міського водопостачання (водозабори поверхневих і підземних вод; водопровідні насосні станції І, ІІ та вищих підйомів; очистка природних вод; міські мережі водопостачання) та водовідведення (мережі господарсько-побутової та дощової каналізації; системи збору атмосферних вод; каналізаційні насосні станції; очистка міських стічних вод і переробка осадів й активного мулу; випуски очищених стічних вод до об’єктів природного водообігу);
  • гідротехнічні споруди на поверхневих водоймах та проблеми меліорації;
  • водопостачання та водовідведення промислових технологічних та стічних вод;
  • теоретичні та прикладні питання гідравліки, гідродинаміки та масопередачі (у тому числі в процесах механічної та біологічної очистки природних і стічних вод);
  • екологічні аспекти водокористування.

Процес рецензування

При підготовці рукопису автори мають дотримуватися етичних норм. Основний принцип - взаємна повага авторів, рецензентів, редакційної колегії та читачів.

Наукові статті. які поступили до редакції, проходять подвійне рецензування: редакторське та зовнішне.
Редакція перевіряє відповідність матеріалів:
- профілю журналу;
- наявність супроводжувальних документів;
- оформлення й структуру;
- наявність інформації про фінансування досліджень, конфлікті інтересів, вклад авторів;
- відповідність роботи етичним нормам.
На першому етапі стаття може бути повернена авторам для переробки.
Редакторам й членам редакційної колегії не відмовляється у публікації у своєму журналі, але у такому випадку вони не впливають на процес рецензування.
Зовнішне рецензування здійснюється членами редколегії, а також зовнішними рецензентами - ведучими фахівцями у даной галузі.
Рецензенти дотримуються наступних критеріїв оцінки статті:
- актуальність теми;
- оригінальність роботи, новизна отриманих результатів;
- оцінка цілі й задачі, які повинні відповідати представленому матеріалу;
- повнота представлених методів й матеріалів;
- адекватность обраного методу дослідження;
- наявність оцінки отриманих даних;
- обгрунтованість висновків;
- наукове значення результатів роботи;
- практична цінність результатів роботи;
- наочність представленого матеріалу (таблиці, графіки тощо);
- наявність посилань на значущі публікації по темі роботи;
- якість резюме й оцінка наведеного набору ключових слів;
- коректність відображення результатів у висновках по роботі.
Середній строк рецензування - два тижні. Строк контролюється редакцією.
За певними умовами, по запиту рецензента термін часу може бути подовжено.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

03680, Київ, Україна, Повітрофлотський проспект, 31,  Київський національний університет будівництва і архітектури

Історія журналу

Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» було засновано у 2003 році. Станом на грудень 2018 р. друком вийшло 28 випусків.